Vad är YWAM?

Ungdom med uppgift

Youth With A Mission (YWAM) är en internationell rörelse av kristna vars längtan är att känna Gud och göra Honom känd. Organisationen grundades år 1960 för att uppmuntra ungdomar till att gå ut i mission. Det är något vi fortfarande gör idag, men vi har även universitet, sjukhusbåtar, flyktingläger, bokförlag, barnhem, caféer, filmproduktion… ja, i stort sett allt du kan tänka dig! YWAM:s många verksamheter passar in i tre huvudkategorier: evangelisation, träning och barmhärtighetstjänst. YWAM har en plats för alla!

Visionen

Allt började med en vision från Gud. I juni 1956 reste Loren Cunningham, en 20-årig student från USA, till Bahamas för att uppträda med en sånggrupp. En kväll, efter en hektisk dag, fick Loren en ovanlig upplevelse. "Jag lade mig på sängen", minns han, "vek kudden dubbel under huvudet och slog upp min Bibel samtidigt som jag av gammal vana bad Gud tala till mig. Det som sedan hände var mycket mer än en gammal vana. Plötsligt såg jag framför mig en världskarta. Men det var en levande karta som rörde på sig! Jag satte mig upp. Jag skakade på huvudet och gnuggade mig i ögonen. En film passerade för min inre syn. Jag kunde se alla världsdelar. Vågorna bröts mot kusterna. Varje våg rullade fram mot en världsdel, rullade sedan tillbaka, återkom och nådde längre upp tills världsdelen helt och hållet täcktes av vatten. Jag kippade efter andan. Sedan förändrades motivet inför ögonen på mig. Vågorna blev till ungdomar i min ålder och ännu yngre - som täckte världsdelarna. De pratade med folk i gathörn och utanför krogar. De gick från hus till hus. De predikade. Överallt visade de omsorg om folk. Så var bilden försvunnen. "Var det verkligen du, Herre?" undrade jag och stirrade fortfarande på väggen. Ungdomar - egentligen bara barn - som gick ut som missionärer! Vilken idé!"
(Loren Cunningham. 2014. Hörde jag rätt?)

YWAM:s huvudfokus

Evangelisation

Vi evangeliserar eftersom vi anser att alla har rätten att höra det glada budskapet om Jesus.

Träning

Vi utrustar människor att använda sin unika kallelse för Guds rike.

Barmhärtighetstjänst

Genom vår barmhärtighetstjänst ger vi hopp till de fattiga, de sjuka och de som lider av orättvisor.

YWAM:s grundläggande värderingar

Youth With A Mission (YWAM) bekräftar Bibeln som Guds ord, inspirerat av den Helige Ande och vägledande för hela våra liv och vår tjänst. Grundat på Guds ord, vem Han är och vad Han har gjort för oss, betonas följande gensvar inom YWAM:

Tillbedjan: Vi är kallade till att lovsjunga och tillbe endast Gud.

Helighet: Vi är kallade till att leva heliga och rättfärdiga liv, som visar på Guds karaktär och egenskaper.

Vittnesbörd: Vi är kallade till att dela evangeliet om Jesus Kristus med dem som inte känner Honom.

Bön: Vi är kallade till förbön för de människor och angelägenheter som ligger på Guds hjärta, vilket också innefattar att stå emot ondska i alla dess former.

Gemenskap: Vi är kallade till att överlåta oss till församlingen, både i sitt lokala, omhändertagande uttryck, och i sitt mobila, multiplicerande uttryck.

Youth With A Missions grundläggande värderingar uttrycker våra grundläggande trosuppfattningar, men även föreskrifter Gud gav vid YWAM:s grundande år 1960. De finns nedskrivna så att Guds tilltal till YWAM ska kunna ges vidare till kommande generationer. Dessa värderingar och trosuppfattningar har varit och kommer att vara de vägledande principerna för YWAM:s tillväxt. Några av dem är gemensamma för alla kristna överallt, andra är utmärkande för Youth With A Mission. Kombinationen av trosuppfattningarna och värderingarna ger YWAM sina unika familjedrag – vårt ”DNA”. Vi högaktar dessa värderingar, som visar på vilka vi är, hur vi lever och hur vi fattar beslut.

1. ATT LÄRA KÄNNA GUD

YWAM är överlåtet till att lära känna Gud, Hans natur, Hans karaktär och Hans vägar. Vi vill avspegla vem Gud är i varje del av våra liv och vår tjänst. När vi känner Honom och har gemenskap med Honom skapas automatiskt ett överflöd som gör att vi vill dela med oss av Honom till andra.

2. GÖRA HONOM KÄND

YWAM är kallat till att göra Gud känd i hela världen och i varje del av samhället, genom evangelisation, träning och barmhärtighetstjänst. Vi tror att människors frälsning bör leda till att samhällen förvandlas och att vi på det sättet lyder Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar.

3. HÖRA GUDS RÖST

YWAM är överlåtet till att skapa tillsammans med Gud genom att lyssna till Honom, be Hans böner och lyda Hans befallningar i smått som stort. Vi är beroende av att höra Guds röst som individer, tillsammans i teamsammanhang och i större gemensamma samlingar. Detta är en central del i vår beslutsprocess.

4. LEVA I TILLBEDJAN OCH FÖRBÖN

YWAM är överlåtet till att tillbe Jesus och praktisera förbön som en viktig del av det dagliga livet. Vi erkänner också djävulens avsikt att förstöra Guds verk och vi ber därför om Guds kraft och den Helige Andes hjälp för att övervinna den ondes angrepp mot individer och folk.

5. VARA VISIONÄRA

YWAM är kallade till att vara visionära genom att ständigt ta emot, utveckla och förlösa nya visioner från Gud. Vi stödjer uppstartandet av nya arbeten och metoder och vill vara radikala för att kunna nå alla generationer, folkgrupper och delar av samhället. Vi tror att YWAM:s apostoliska kallelse kräver samspel mellan moget andligt ledarskap, frihet i Anden och frihet i relationer, allt grundat på Guds ord.

6. TRO PÅ UNGA MÄNNISKOR

YWAM är kallat till att tro på och utrusta ungdomar. Vi tror att Gud har utrustat och kallat unga människor till att leda andra i visioner och tjänst. Vi är överlåtna till att värdesätta dem och lita på dem, träna och stötta dem, ge dem utrymme och förlösa dem. De är inte bara framtidens kyrka, de är dagens kyrka. Vi överlåter oss till att följa deras ledarskap inom ramen för Guds vilja.

7. HA EN BRED STRUKTUR OCH VARA DECENTRALISERAT

YWAM är en mångsidig organisation med en bred struktur, men samtidigt integrerad. Vi är en global familj av olika arbeten som hålls samman av gemensamma visioner, värderingar, syften och relationer. Vi tror att strukturer är till för att tjäna människor och Guds ändamål. Alla arbeten på alla nivåer har därför ansvaret och förmånen att ansvara inför en grupp av äldste, och även inför YWAM:s globala ledarteam, GLT.

8. VARA INTERNATIONELLT OCH SAMFUNDSÖVERSKRIDANDE

YWAM är internationellt och samfundsöverskridande både lokalt och globalt. Vi tror att mångfald vad gäller etnisk bakgrund, språk och samfund tillsammans med återlösta kulturella uttryck är något positivt som bidrar till en sund och växande missionsrörelse.

9. HA EN BIBLISK VÄRLDSBILD

YWAM är kallat till att ha en biblisk världsbild. Vi tror att Bibeln tydligt skiljer mellan rätt och fel, gott och ont. Vi gör ingen åtskillnad mellan praktiskt och andligt arbete, utan tror att allt som görs i lydnad till Gud är andligt. Vi vill ära Gud i allt vi gör och vi vill därför utrusta och mobilisera gudsmän och gudskvinnor till att tjäna och påverka samhällets alla områden.

10. FUNGERA I TEAM

YWAM är kallat till att fungera i team i alla aspekter av tjänst och ledarskap. Vi tror att en kombination av kompletterande gåvor, kallelser, perspektiv, tjänster och generationer som fungerar tillsammans i enhet på alla nivåer ger vishet och trygghet. Att som team söka Guds vilja och fatta beslut skapar ansvar gentemot varandra och ger större gemenskap, motivation och delaktighet i visionen.

11. UTÖVA TJÄNANDE LEDARSKAP

YWAM är kallat till tjänande ledarskap som en livsstil snarare än en ledarskapshierarki. Tjänande ledare hedrar de gåvor och kallelser som finns hos dem de leder och värnar om deras rättigheter och förmåner. Precis som Jesus tjänade sina lärjungar betonar vi vikten av att ledare tjänar dem de leder.

12. GÖRA FÖRST – SEDAN LÄRA UT

YWAM är överlåtet till att först göra, sedan lära ut. Vi tror att personlig erfarenhet ger våra ord auktoritet. Gudfruktig karaktär och kallelse från Gud är viktigare än en individs gåvor, förmågor och sakkunskap.

13. VARA RELATIONSORIENTERAT

YWAM är överlåtet till att vara relationsorienterat när vi lever och arbetar tillsammans. Vi vill vara förenade genom heliga liv, ömsesidigt stöd, öppenhet, ödmjukhet och öppen kommunikation, snarare än att förlita oss på strukturer och regler.

14. VÄRDERA INDIVIDEN

YWAM är kallat till att värdesätta varje individ. Vi tror på lika möjligheter och rättvisa för alla. Alla människor är skapade till Guds avbild och alla har en specifik kallelse och något att bidra med oavsett nationalitet, ålder och funktion. Vi är överlåtna till att ära det ledarskap och de tjänstegåvor som Gud gett till såväl män som kvinnor.

15. VÄRDERA FAMILJER

YWAM betonar vikten av att familjer tjänar Gud tillsammans i mission, inte bara pappan och/eller mamman. Vi uppmuntrar formandet av starka och sunda familjer, där varje medlem är en del av missionskallelsen och bidrar med sina unika gåvor.

16. FÖRLITA SIG PÅ RELATIONSBASERAT UNDERSTÖD

YWAM är kallat till ekonomiskt understöd baserat på relationer, där var och en är beroende av Gud och Hans folk för sin försörjning. Detta gäller såväl den gemensamma som den individuella ekonomin. Vi tror att relationsbaserat understöd främjar ansvarstagande, kommunikation och ömsesidig förbön. Det involverar givaren till att bli en aktiv del av missionsuppdraget. På samma sätt som Gud och andra har varit generösa mot oss vill också vi vara generösa. YWAM:are ger sig själva, sin tid och sina talanger till Gud genom missionsorganisationen och förväntar sig ingen ersättning.

17. VISA GÄSTFRIHET

YWAM betonar gästfrihet som ett sätt att uttrycka Guds karaktär och människors värde. Vi anser att det är viktigt att öppna upp våra hjärtan, hem och missionscentra för att betjäna och ära varandra, våra gäster, fattiga och behövande – inte som sociala symbolhandlingar utan som uttryck för generositet.

18. Kommunicera med integritet

YWAM tror att allt existerar eftersom Gud kommunicerar. Därför är UMU överlåtet till sanningsenlig, korrekt och relevant kommunikation, i rätt tid. Vi anser att god kommunikation är väsentlig för starka relationer, hälsosamma familjer och samhällen, samt en effektiv verksamhet.
(YWAM Foundational Values approved by the Global Leadership Team August 2003; released February 2004.)